Inicjatywy

inic

Apel odczytany przez Wiolettę Żórawską radną gminy Bielsk przed głosowaniem projektu uchwały w sprawie nadania imienia gimnazjum 22 kwietnia 2004 r. 

Inicjatywa obywatelska w sprawie nadania imienia Cypriana Kamila Norwida parkowi na Placu Wolności w Bielsku.

– Wniosek poparty 258 podpisami mieszkańców gminy Bielsk wpłynął do Rady Gminy Bielsk 12 czerwca 2014 roku,

– Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Bielsk nie wprowadzono sprawy do porządku obrad. Podczas sesji 26 VI 2014 r. radni zgłosili wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Cypriana Kamila Norwida parkowi w Bielsku.Na 14 obecnych radnych 6 radnych głosowało za wprowadzeniem, 6 głosowało przeciw, a dwóch się wstrzymało. Radni przeciwni i wstrzymujący się od głosu należeli do koalicji wójta,

– Wójt wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie od 15 VIII do 30 XI 2014 r. Konsultacje miały trwać dłużej niż kończąca się w październiku kadencja rady,

– Druga próba wprowadzenia wniosku do porządku obrad była we wrześniu 2014 r. Większością głosów (koalicja wójta) wniosek odrzucono,

– Z dniem 1 X 2014 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – delegatura w Płocku uchyla zarządzenia wójta, Stwierdza, iż wójt nie był uprawniony do wydania zarządzenia w sprawie konsultacji – brak podstawy prawnej,

– Trzecia próba wprowadzenia wniosku do porządku obrad była w październiku 2014 r. Większością głosów (koalicja wójta) wniosek odrzucono,

– Pismo inicjatorki nazwania parku do przewodniczącego Rady Gminy Bielsk w sprawie podjęcia czynności ustawowych po upływie 134 dni nowej kadencji pracy rady gminy,

– Projekt uchwały nr 38/VII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 czerwca 2015 r,

– Załącznik do uchwały nr 38/VII/2015 Rady Gminy Bielsk,

– Radni większością głosów odrzucili projekt uchwały. Za przyjęciem głosowali: Andrzej Wochowski, Stanisław Oziębło, wstrzymał się Józef Klekowicki. Pozostali radni (koalicja wójta) głosowali przeciw, nie podając żadnego uzasadnienia tej decyzji,

– Pismo przewodniczącego rady w sprawie odrzucenia projektu uchwały dotyczącego nazwania imieniem Norwida parku w Bielsku.

Dokumentacja sprawy i sprawozdania z Sesji Rady Gminy są informacją publiczną i każdy zainteresowany mieszkaniec gminy może się z nimi zapoznać.

inicjatywa

jpg2pdf-3

Komentarzem do sprawy jest myśl Cypriana Norwida:

[Polacy nienawidzą krytyki – inicjatywy i oceny. Jak bez tych trzech być narodem?] (do S. Duchińskiej, I poł. VI 1880).